Meldcode

De meldcode of hoe te handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals (bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen) goed te reageren bij signalen van geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld.

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld:

  1. Breng signalen in kaart
  2. Vraag advies aan een deskundige collega, aandachtsfunctionaris, bij het gemeentelijk wijkteam of Veilig Thuis (regionaal of landelijk)
  3. Praat  met cliënt, ouders en/of kind
  4. Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld
  5. Beslis: zelf hulp organiseren of melding doen bij www.vooreenveiligthuis.nl